سبحان ولیخانی آقا
جوان
جوان
بزرگسال

فارسی

انگلیسی

تحصص:
#آنونس #اسلوگان و برندینگ #خوانندگی #رپ کردن #نریشن
محمدامین رنجبر آقا
جوان
جوان
بزرگسال

فارسی

انگلیسی

تحصص:
#خوانندگی #رپ کردن