سبحان ولیخانی آقا
پیر
جوان
نوجوان
جوان
بزرگسال

فارسی

انگلیسی

تحصص:
#آنونس #اسلوگان و برندینگ #اوپرا #خوانندگی #رپ کردن #نریشن
محمدامین رنجبر آقا
پیر
جوان
کودک
نوجوان
جوان
بزرگسال

فارسی

انگلیسی

تحصص:
#خوانندگی #رپ کردن #نریشن